Quy dinh lap va chu ky tren chung tu ke toan

THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO, CHỮ KÝ, HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO, CHỮ KÝ, HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Thời hạn thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính; chữ ký; chữ ký người dịch; hợp đồng, giao dịch hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau: 1. Đối Với Trường …

THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO, CHỮ KÝ, HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Read More »