Thông Tin Phân Biệt Thụ Lý Đơn Và Thụ Lý Hồ Sơ Chi Tiết Nhất

Giải quyết hồ sơ là một giai đoạn tố tụng dân sự. Điều này bao gồm việc nhận đơn đăng ký và tài liệu theo đuổi. Để phân biệt thụ lý đơn và thụ lý hồ sơ, mời độc giả theo dõi chi tiết bài viết này dưới đây nhé!

Tìm hiểu đơn khởi kiện

Nội dung đơn khởi kiện bao gồm:

 • Ngày, tháng, năm nộp đơn khiếu nại;
 • Tên tòa án nhận được yêu cầu;
 • Tên, nơi cư trú, nơi làm việc của người yêu cầu là cá nhân hoặc trụ sở chính của người yêu cầu là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax, địa chỉ email (nếu có).
 • Nếu các bên thống nhất được địa chỉ mà tòa án có thể đến thì hãy nêu rõ địa chỉ đó;
 • Tên, nơi cư trú, nơi làm việc của người được bảo vệ quyền và lợi ích là cá nhân hoặc trụ sở đăng ký của người được bảo vệ quyền và lợi ích là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax, địa chỉ email (nếu có);
 • Tên, nơi cư trú, nơi làm việc của bị đơn là thể nhân hoặc trụ sở đăng ký của bị đơn là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax, địa chỉ email (nếu có). Nếu không xác định được nơi cư trú, nơi làm việc hoặc nơi đăng ký của bị cáo thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc hoặc nơi đăng ký cuối cùng của bị cáo;
 • Tên, nơi cư trú, nơi làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở đăng ký của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax, địa chỉ email (nếu có).
 • Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi đăng ký của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi đăng ký cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 • Quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp đơn bị xâm phạm; Những vấn đề cụ thể để Tòa án giải quyết cho bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Danh sách tài liệu, chứng cứ kèm theo yêu cầu

Hồ sơ khởi kiện

Biên bản xét xử bao gồm đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị vi phạm.

Bằng chứng được thu thập từ các nguồn sau:

 • Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn thấy được, dữ liệu điện tử;
 • Bằng chứng vật chất;
 • Lời khai của đương sự;
 • Lời khai của người làm chứng;
 • Kết luận đánh giá;
 • Biên bản ghi kết quả giám định tại chỗ;
 • Kết quả định giá tài sản và định giá tài sản;
 • Các tài liệu liên quan đến sự kiện, hành vi pháp lý do người có thẩm quyền chuẩn bị;
 • Văn bản được công chứng, chứng thực;
 • Các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Phân biệt xử lý yêu cầu và xử lý file

Tìm hiểu thụ lý đơn khởi kiện

Quy trình thụ lý dơn:

Tòa án thông qua dịch vụ tiếp nhận yêu cầu phải tiếp nhận yêu cầu của người nộp đơn trực tiếp đến Tòa án hoặc gửi qua đường bưu điện và phải ghi vào sổ nhận yêu cầu. Nếu Tòa án nhận được yêu cầu gửi qua mạng thì Tòa án sẽ in bản giấy và ghi vào sổ tiếp nhận yêu cầu.

Khi nhận được đơn khởi kiện trực tiếp, Tòa án phải cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Trong trường hợp nhận được yêu cầu qua đường bưu điện thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, Tòa án phải gửi thông báo đã nhận được yêu cầu cho người nộp đơn. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng hình thức nộp đơn trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay cho người khởi kiện về việc tiếp nhận đơn khởi kiện qua cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Chánh án Tòa án chỉ định một Thẩm phán xét đơn yêu cầu.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra phán quyết, Thẩm phán phải xem xét yêu cầu và ra một trong các quyết định sau:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý hồ sơ theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu hồ sơ đủ điều kiện giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;
 • Chuyển vụ việc cho tòa án có thẩm quyền và thông báo cho nguyên đơn nếu vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho nguyên đơn nếu vụ việc nằm ngoài thẩm quyền của tòa án.

Kết quả giải quyết yêu cầu của Thẩm phán phải được ghi vào sổ nhận yêu cầu và thông báo cho người nộp đơn qua cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Tìm hiểu thụ lý hồ sơ

Khi Tòa án giải quyết vụ án dân sự, đương sự có quyền và nghĩa vụ nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án. Trong trường hợp tài liệu, chứng cứ được đưa ra không đủ cơ sở để giải quyết vụ án thì Thẩm phán sẽ yêu cầu đương sự nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ.

Nếu đương sự không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu, chứng cứ mà Tòa án yêu cầu mà không có lý do chính đáng thì Tòa án sẽ căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ mà đương sự đã nộp và Tòa án sẽ quyết định thu thập theo quy định.

Việc đương sự đưa ra tài liệu, chứng cứ trước tòa phải được lập thành văn bản. Báo cáo phải nêu rõ tên, hình thức, nội dung, đặc điểm của tài liệu, chứng cứ; số bản, trang chứng cứ và thời điểm nhận; chữ ký hoặc điểm chỉ của người chuyển nhượng, chữ ký của người nhận và dấu của Tòa án. Bản báo cáo phải được lập thành hai bản, một bản lưu vào hồ sơ dân sự và bản còn lại giao cho đương sự để trình bày chứng cứ.

Thời hạn nộp tài liệu, chứng cứ do Thẩm phán có thẩm quyền quyết định vụ án ấn định nhưng không quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm hoặc thời hạn chuẩn bị giải quyết vụ án dân sự theo quy định.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp một số thông tin hữu ích giúp phân biệt giữa xử lý ứng dụng và xử lý ứng dụng.

Bài viết liên quan