ai la nguoi co tham quyen trong hoat dong dau thau1574407406

THỦ TỤC CHỨNG THỰC DI CHÚC MỚI NHẤT THEO QUYẾT 1329/QĐ-BTP

THỦ TỤC CHỨNG THỰC DI CHÚC MỚI NHẤT THEO QUYẾT 1329/QĐ-BTP Toàn bộ thông tin cần biết về trình tự, thủ tục và hồ sơ liên quan để thực hiện việc chứng thực di chúc mới nhất được quy định tại Quyết định 1329/QĐ-BTP áp dụng từ ngày 01/6/2020, cụ thể: – Trình tự thực hiện: …

THỦ TỤC CHỨNG THỰC DI CHÚC MỚI NHẤT THEO QUYẾT 1329/QĐ-BTP Read More »